Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

การขอรับเงินค่าจัดการศพ และเงินสงเคราะห์


 

เมื่อสมาชิกถึงแก่ความตาย  บุคคลที่สมาชิกแสดงความจำนงไว้  ผู้นั้นมีสิทธิได้รับเงินค่าจัดการศพและเงินสงเคราะห์ซึ่งสมาคมฯ จะดำเนินการจ่ายเงินครั้งแรก 70,000.-บาท นับแต่วันที่ได้รับคำขอ  และจ่ายเงินส่วนที่เหลือภายใน 90วัน

หลักฐานที่ต้องนำมาแสดง

        1.  บัตรประจำตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย  และของทายาทผู้ขอรับเงิน  3 ฉบับ

         2.  สำเนาใบมรณบัตร (ท.ร.4)                                                                                              5 ฉบับ               

         3.  หนังสือรับรองรายการทะเบียนคนตาย (ท.ร.4/ก)                                                                  2 ฉบับ                 

         4.  สำเนาทะเบียนบ้านผู้ถึงแก่ความตาย และของทายาทผู้ขอรับเงิน                                             3 ฉบับ       

         5.  สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี)                                                                                             3 ฉบับ               

         6.  หนังสือรับรองการตาย (ถ้ามี)                                                                                          3 ฉบับ 

 

 

 

 

การคำนวณเงินสงเคราะห์                                                                                                

       เมื่อสมาชิกสมาคมคนใดคนหนึ่งถึงแก่ความตาย  สมาชิกทุกคนมีหน้าที่ต้องชำระเงินสงเคราะห์นั้น  รายละ 20 บาท  

ตัวอย่าง   จำนวนสมาชิก ณ วันที่ถึงแก่ความตาย 20,000 คน  X 20 บาท คิดเป็นเงินสงเคราะห์  400,000.00  บาท

               หัก ค่าจัดการศพงวดแรก                                               เป็นเงิน                          70,000.00  บาท

                     สมาคมฯ หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายร้อยละ 4%                      เป็นเงิน                         16,000.00   บาท         

               เงินสงเคราะห์ที่ได้รับ                                                  เป็นเงิน                      314,000.00   บาท

Untitled Document

นายชูเกียรติ ฉายพิมาย
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    21,476 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     85 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     5 คน

ลาออก                     12 คน

ถึงแก่กรรมเดือนก.พ.60 19 คน

เงินทุนสะสม  18,978,213.11 บาท

ข้อมูล  ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560
 

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2560

มกราคม
340 บาท/17ราย
กุมภาพันธ์
380 บาท/19ราย
มีนาคม
180 บาท/ 9ราย
เมษายน
220 บาท/ 11ราย
พฤษภาคม
 
มิถุนายน
 

กรกฎาคม

 

สิงหาคม
 
กันยายน
 
ตุลาคม
 
พฤศจิกาย
 
ธันวาคม
 

 

180 บาท/ 9ราย

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146