Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

ภาพกิจกรรม


รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกันยายน 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนสิงหาคม 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกรกฎาคม 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมิถุนายน 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
รายการเรียเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนเมษายน 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมีนาคม 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนมกราคม 2565
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนธันวาคม 2564
รายการเรียกเก็บเงินสงเคราะห์ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนตุลาคม 2564
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกันยายน 2564
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมิถุนายน 2564
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนเมษายน 2564
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมีนาคม 2564
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมกราคม 2564
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนธันวาคม 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกันยายน 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนเมษายน 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมีนาคม 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมกราคม 2563
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนธันวาคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนตุลาคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนสิงหาคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมิถุนายน 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมีนาคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนมกราคม 2562
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนธันวาคม 2561
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2561
รายการเรียกเก็บเงินประจำเดือนตุลาคม 2561
Untitled Document

นายประมวล ทั่งกลาง
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    23,645 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     123 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     13 คน

ลาออก                         6 คน

ถึงแก่กรรมเดือนมิ.ย.65  25 คน

เงินทุนสะสม 21,733,000.51 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2565

มกราคม

680บาท/34ราย

ค่าบำรุงรายปี50บาท

กุมภาพันธ์

460 บาท/23ราย

มีนาคม

500 บาท/25ราย

เมษายน

520 บาท/26ราย

พฤษภาคม

460 บาท/23ราย

มิถุนายน

580 บาท/29ราย

กรกฎาคม

500 บาท/25ราย

สิงหาคม

420 บาท/21ราย

กันยายน

620 บาท/31ราย

ตุลาคม

 

พฤศจิกายน

 
ธันวาคม

 

      Line : ส.ส.นม.

 

ID Line 1 : sosonomo

ID Line 2 : goq1800a

 

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146