Untitled Document
ประวัติสมาคม
สารจากนายกสมาคม 
ที่ปรึกษาสมาคม 
คณะกรรมการสมาคม 
ผู้ช่วยเหลือกิจการสมาคม 
ผู้ตรวจบัญชีสมาคม 
พนักงานสมาคม
โครงสร้างการบริหาร
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ  
ข้อบังคับ / ระเบียบสมาคม 
ข่าวประชาสัมพันธ์ 
รายงานความเคลื่อนไหว
การตรวจสอบบัญชี
ภาพกิจกรรม 
รายชื่อสมาชิกสมาคม
ที่ตั้งสำนักงาน 
วารสารสมาคม 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
จำนวนผู้เข้าชม
free html visitor counters
ครูอินเตอร์.คอม ดร.ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ ภาวะผู้นำ บริหารการศึกษา 
 

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด

----------------

 

                                                วิสัยทัศน์

     สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด เป็นองค์กรบริหารจัดการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของมวลสมาชิก ตามหลักธรรมาภิบาล และพัฒนาองค์กรให้ได้มาตรฐานสาก

 

 

                                                  พันธกิจ

                     1. บริหารจัดการเพื่อสิทธิประโยชน์สูงสุดของมวลสมาชิก โดยยึดหลัก

ธรรมาภิบาล

                     2. พัฒนาระบบการบริหารจัดการให้ได้มาตรฐาน

 

 “ ชีวิตมีค่า ทายาทได้พึ่ง ช่วยเหลือทั่วถึง ส.ส.นม"

 

                                       วัตถุประสงค์การก่อตั้งสมาคม

                 เพื่อทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกันในการจัดการศพ และสงเคราะห์ครอบครัวโดยไม่หวังผลกำไรหรือรายได้

 

                                         ยุทธศาสตร์การดำเนินการ

                พัฒนาการบริหารจัดการ และการบริการเพื่อสิทธิประโยชน์ของมวลสมาชิก

 

Untitled Document

นายสมศักดิ์ จักสาร
นายกสมาคม

ข้อมูลสมาชิกสมาคม 

สมาชิกทั้งหมด    23,778 คน

สมัครเข้าใหม่เดือนนี้     28 คน

ขอกลับเข้าคืนเดือนนี้     - คน

ลาออก                         2  คน

ถึงแก่กรรมเดือนก.ย.66  22 คน

เงินทุนสะสม 23,937,376.29 บาท

ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

 

การเก็บเงินสงเคราะห์
ประจำปี 2566

มกราคม

520 บาท/26ราย

ค่าบำรุงรายปี50บาท

กุมภาพันธ์

620 บาท/31ราย

มีนาคม

420 บาท/21ราย

เมษายน

560 บาท/28ราย

พฤษภาคม

540 บาท/27ราย

มิถุนายน

400 บาท/20ราย

กรกฎาคม

400 บาท/20ราย

สิงหาคม

460 บาท/23ราย

กันยายน

640 บาท/32ราย

ตุลาคม

440 บาท/22ราย

พฤศจิกายน

- บาท/- ราย
ธันวาคม

- บาท/- ราย

      Line : ส.ส.นม.

ID Line  : goq1800a

 

 

 
สพม.เขต 31 (นครราชสีมา)
รัฐสภาไทย
สำนักนายกรัฐมนตรี
กระทรวงศึกษาธิการ
สพฐ.
คุรุสภา
สก.สค.
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
อบจ. นครราชสีมา
ม.ราชภัฎนครราชสีมา
ม.เทคโนโลยีสุรนารี
ม.เทคโนโลยีฯ อีสาน
ม.วงษ์ชวลิตกุล
สวนสัตว์นครราชสีมา
สมศ.
ครูบ้านนอก
ท่องเที่ยวนครราชสีมา
สมาคมครูประชาบาลอีสาน
ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา
ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย
ส.ส.ออมทรัพย์ครูไทย
สส.ออมทรัพย์ครูฉะเชิงเทรา
ส.ส.ออมทรัพย์ครูสุรินทร์
ส.ส.ออมทรัพย์ครูชัยภูมิ
ส.ส.ครูร้อยเอ็ด
ส.ส.เพื่อนครูเชียงใหม่
สส.อนามัยสุรินทร์
สส.เคราะห์ครอบครัว

ที่ตั้งสำนักงาน 669 หมู่ที่ 5 ถ.ราชสีมา-ปักธงชัย ต.ปรุใหญ่ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30000 โทร. (044) 248277, 277135, 277146